Bestemmelser for kirkegården

 

Fornyelse af gravsted

Gravstedsretten kan som regel fornyes efter udløb mod betaling af den i kirkegårdsvedtægten fastsatte takst. Indehaveren af gravstedsretten vil i god tid inden udløbet af fredningsperioden modtage henvendelse fra kirkegårdskontoret herom. Når gravstedsretten ikke ønskes fornyet, kan indehaveren af gravstedsretten inden for en nærmere angivet frist borttage gravminder, fundamenter, planter m.v.

 

Indhegning

Gravstedet må ikke uden menighedsrådets samtykke hegnes med andet end levende hegn som foreskrevet i kirkegårdsvedtægten. Alle levende hække plantes, vedligeholdes og klippes ved menighedsrådets foranstaltning, og sådanne hække er menighedsrådets ejendom.

 

Beplantning

Hvis bestående beplantninger på gravstedet ved deres højde eller udbredelse skønnes at være til ulempe, kan menighedsrådet med provstiudvalgets forudgående godkendelse forlange dem beskåret eller fjernet. End videre skal beplantning foretages så hækkens vækst ikke generes, og så kirkegårdens personale uden problemer kan vedligeholde denne.

 

Gravminder

Menighedsrådet påser, at der ikke anbringes gravminder, som ved deres størrelse eller form vil virke skæmmende for kirken eller kirkegården, eller hvis indskrift og udstyr må anses for upassende. Er sådanne gravminder trods alt blevet anbragt, kan de, hvis de ikke registreres som bevaringsværdige, af provstiudvalget forlanges fjernet fra kirkegården. Fundament til gravminder skal udføres så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved at gravsætte i et tilstødende gravsted, eller for kirkegårdens personale og dette er gravstedsejers ansvar. På menighedsrådets begæring har indehavere af gravstedsretten pligt til at afhjælpe indtrufne beskadigelser af gravminder.

 

Registrerede gravminder

Menighedsrådet må ikke fjerne registrerede gravminder fra kirkegården. Registreringen foretages efter derom gældende bestemmelser. Menighedsrådet sørger for, at de pågældende indehavere af gravstedsretten, så vidt det er muligt, bliver gjort bekendt med registreringen. På menighedsrådets begæring har indehavere af gravstedsretten pligt til at afhjælpe indtrufne beskadigelser af gravminder. Vedligeholdelse og eventuel istandsættelse af registrerede gravminder, der er hjemfaldet til kirkegården, påhviler menighedsrådet.

 

Vedligeholdelse af gravsted

Indehavere af gravstedsretten har pligt til at sørge for gravstedets sømmelig vedligeholdelse. Sker dette ikke, kan gravstedet sløjfes i henhold til kirkegårdsvedtægtens bestemmelser. Beskadigelser, der er forårsaget af naturbegivenheder, hærværk og lign., har menighedsrådet intet ansvar for.

 

Renholdelse m.v. for et år ad gangen på årlig regning.

Menighedsrådet tilbyder renholdelse af gravsteder ved oprettelse af en skriftlig aftale herom og i øvrigt til de i kirkegårdsvedtægten fastsatte takster. En sådan aftale kan også omfatte andre ydelser, som f.eks. granpyntning, plantning af sommerblomster m.v. Menighedsrådet fremsender hvert år regning på renholdelse m.v. i henhold til aftalen.

 

Renholdelse m.v. for en fredningsperiode på legataftale.

Menighedsrådet kan påtage sig renholdelse m.v. for en fredningsperiode eller eventuelt for et kortere åremål på minimum 5 år, ved oprettelse af en skriftlig aftale herom og i øvrigt til de i kirkegårdsvedtægten fastsatte takster. Betaling i henhold til en sådan aftale sker en gang for alle og til stifternes fælles betalingscenter (Gias Center). Det er ikke tilladt menighedsrådsmedlemmer, kirkeværge, graver/kirkegårdsleder eller andre ved kirken eller kirkegårdsansatte personer at foretage ren- eller vedligeholdelse af gravsteder for egen regning.

 

Ordensbestemmelser

Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred. Kirkegårdens låger skal holdes lukkede. Visne blomster og kranse, papir og affald fra gravstederne skal sorteres og lægges i affaldskurvene. Redskaber, som benyttes af gravstedsbrugerne, skal efter brug sættes på plads. Kemiske midler mod ukrudt og andet må ikke anvendes. Færdsel uden for kirkegårdens gange er ikke tilladt. Kørsel med motorkøretøj på kirkegården er kun tilladt i kirkens eller kirkegårdens ærinde. Hunde er velkomne, men de skal være i snor. Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn og beplantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar.

 

Personalet er forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred. I øvrigt henvises til den af provstiudvalget godkendte "Vedtægt for kirkegården", som ligger til gennemsyn på kirkegårdens kontor.